Καταστατικό

Καλώς ήλθατε στο Δικτυακό τόπο του Λογιστικού Συλλόγου Κοζάνης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία:

«ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ» · .

και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Φ.Ε.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία: ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, και το διακριτικό Ε.Φ.Ε.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ με έδρα την πόλη της Κοζάνης.

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Σωματείου είναι:

α) Η προαγωγή, διαφύλαξη και κατοχύρωση των οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών, επαγγελματικών συμφερόντων, της επαγγελματικής, κοινωνικής κατάστασης των μελών του, καθώς και της ομαλής και αποτελεσματικής άσκησης του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία φοροτεχνικού, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους, έτσι ώστε να εκπληρώνεται η αποστολή του και να εξυπηρετούνται οι σκοποί που  τίθενται από τους νόμους.

β) Η μελέτη των προβλημάτων κάθε είδους που απασχολούν τον ελεύθερο επαγγελματία φοροτεχνικό, η διαμόρφωση προτάσεων για την  επίλυσή  τους και η προβολή και προώθηση με κάθε νόμιμο μέσο, των προτεινόμενων λύσεων προς τις αρμόδιες αρχές.

γ)  Η καλιέργεια και  η  ανάπτυξη συνδικαλιστικής συνείδησης,  η οργάνωση και εγγραφή στο Σωματείο όλων των αδειούχων ελεύθερων επαγγελματιών φοροτεχνικών της περιφέρειας της Κοζάνης, η εμπέδωση πνεύματος, αλληλεγγύης και σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου, η υποστήριξη κάθε νόμιμης διεκδίκησής τους και η απόκρουση κάθε ενέργειας σε βάρος τους.

δ) Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στο Σωματείο και στις άλλες ομοιοεπαγγελματικές ή μη οργανώσεις και την κλαδική ομοσπονδία ελεύθερων επαγγελματιών φοροτεχνικών και η οργάνωση του Σωματείου σ’ αυτή με απόλυτο σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές και διαδικασίες με τον όρο ότι το σωματείο δεν θα χάνει ποτέ την αυτοτέλειά του.

ε) Η προαγωγή και καλλιέργεια των πνευματικών ενδιαφερόντων των μελών, η

συνεχής ενημέρωσης και επιμόρφωση των μελών για την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, η ανάπτυξη επιμορφωτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας και η οργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων.

στ) Η παρακολούθηση και εποπτεία των ελεύθερων επαγγελματιών φοροτεχνικών για την από μέρους τους τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και η επιδίωξη της τιμωρίας όσων δεν ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του ελεύθερου
επαγγελματία φοροτεχνικού, δια της νομίμου οδού.

ζ) Η πρόληψη επιβλαβούς μεταξύ των μελών ανταγωνισμού.

η) Η σύνταξη ειδικών κανονισμών που να ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των ελευθέρων επαγγελματιών φοροτεχνικών αφ’ ενός και αφ’ ετέρου όσων συναλλάσσονται δια μέσου αυτών.

ΜΕΣΑ

Άρθρο 3ο

Ο σκοπός του Συλλόγου επιδιώκεται:

α) Με την συντονισμένη ενεργοποίηση, με την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών με την έκδοση εντύπων και φυλλαδίων  με  θέματα που αφορούν τόσο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών όσο και της Πολιτείας προς τον επαγγελματικό κλάδο και προς τον Έλληνα φορολογούμενο, την διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων κ.λ.π.

β) Με την συνεργασία, με κινητοποιήσεις, με παραστάσεις και διαβήματα στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνδικαλιστικές και άλλες οργανώσεις και τους εκπροσώπους των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, προς υποστήριξη και προώθηση των αιτημάτων των απόψεων και των θεμάτων και γενικά κάθε ζητήματος που αφορούν τα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά συμφέροντα των μελών και για την διαμόρφωση, την λήψη και εφαρμογή των μέτρων και αποφάσεων διασφάλισης και εξυπηρέτησης τους.

γ) Με την με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωση της κοινής γνώμης και των πάσης φύσεως αρχών για κάθε θέμα που απασχολεί τα μέλη και τον κλάδο των ελευθέρων επαγγελματιών φοροτεχνικών.

δ) Με την σύμπραξη και συνεργασία με συνδικαλιστικούς και  άλλους  φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών καθώς και την από κοινού ανάπτυξη και προαγωγή  των  συλλογικών συμφερόντων των μελών.

ε) Με την συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων και μελετών για επιχορηγήσεις και απολαβή δικαιωμάτων που η Ε.Ε. παρέχει στην Πολιτεία σαν μέλος της.

στ) Με την συμμετοχή του Σωματείου ως μέλους σε υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ομοσπονδίες) ή άλλου δευτεροβάθμιου οργάνου, που έχουν σκοπούς και επιδιώξεις όμοιους ή συναφείς με αυτούς του Σωματείου, χωρίς βεβαίως να χάσει την διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια.

ζ) Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο κατά την κρίση της Διοίκησης του Συλλόγου.

ΜΕΛΗ

Άρθρο 4ο

Τα μέλη του σωματείου είναι μόνο τακτικά. Τακτικά  μέλη  μπορούν  να είναι όλοι όσοι κατέχουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος Φοροτεχνικού  – Λογιστή – Οικονομολόγου – Μελετητή – Ελεγκτή καθώς και κάθε συναφούς επαγγέλματος και ασκούν το επάγγελμα αυτό ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επιπλέον  προϋπόθεση   είναι  η  έδρα   της  επαγγελματικής  τους δραστηριότητας να είναι εντός των διοικητικών ορίων της Κοζάνης. Επίσης, οι συνέταιροι των παραπάνω με αποδεικτικό στοιχείο τη γραπτή μεταξύ τους εταιρία και την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας  τους,  καθώς  και  οι  ομόρρυθμοι εταίροι ως φυσικά πρόσωπα. Επίσης,  μπορούν να είναι μέλη και όσοι μετέχουν σε Διοίκηση των Κεφαλαιουχικών Εταιριών αλλά έχουν την επαγγελματική ιδιότητα από την ιδιότητά τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες Φοροτεχνικοί – Λογιστές – Οικονομολόγοι – Μελετητές- Ελεγκτές. Τα Τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, εφ’ όσον δεν καθυστερούν στο ταμείο του Σωματείου καμία συνδρομή. Μέλη που καθυστερούν την συνδρομή ενός χρόνου όπως προβλέπεται στο καταστατικό του Σωματείου αποκλείονται αυτοδίκαια από την Γενική Συνέλευση.

α) Όποιος θέλει να εγγραφεί ως· μέλος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή αίτηση με τα ακριβή στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία ΑΔ Τ, έτος γέννησης, ιθαγένεια), στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος του αιτούντα ή καταστατικό εταιρίας νόμιμα δημοσιευμένο από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών είναι μέλος και βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ότι ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τις διατάξεις του καταστατικού και ότι θα συμμορφώνεται προς τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των άλλων οργάνων διοίκησης του Σωματείου.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης κατά την πρώτη μετά την υποβολή της, συνεδρίασή του και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της με απόφασή του που παίρνεται κατά πλειοψηφία και μνημονεύει τον αριθμό του σχετικού εγγράφου της αδείας εξάσκησης επαγγέλματος του νέου μέλους. Η αίτηση γίνεται υποχρεωτικά δεκτή εφόσον διαπιστωθεί ότι στο πρόσωπο του αιτούντα συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος και το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής του ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη μετά την απόρριψη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει τελεσίδικα για την αποδοχή ή μη της αίτησής του.

Τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα, μπορούν δε να συμμετέχουν στις κάθε είδους εκδηλώσεις του Σωματείου.

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να εκλέγονται και να εκλέγουν αρκεί να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές τους προς το σωματείο. Επίσης έχουν το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν, ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου με έγγραφη πρότασή τους προς τα όργανα διοίκησης του Σωματείου, που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στη πρόταση.

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για την πορεία των προβλημάτων του κλάδου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες και για κάθε ζήτημα του Σωματείου και να λαμβάνουν με δικά τους έξοδα αντίγραφα οποιουδήποτε εγγράφου για θέματα που τους αφορούν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7ο

Όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν  το  καταστατικό  του  Σωματείου, να σέβονται τις νόμιμες αποφάσεις  των  οργάνων  του  και  νά μετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Σωματείου.

Τα  ταμειακώς τακτοποιημένα  μέλη έχουν  υποχρέωση  να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου,  με  όσα  δικαιώματα και υποχρεώσεις συνεπάγεται αυτή η συμμετοχή και να εκλέγουν και εκλέγοντα στα  διάφορα όργανα και  επιτροπές του Σωματείου,  εφόσον  πληρούν  τις  προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού.

Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν άμεσα την Διοίκηση του Σωματείου για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική τους κατάσταση προσκομίζοντας και τα σχετικά έγγραφα.

Τα τακτικά μέλη  έχουν την υποχρέωση προαγωγή των σκοπών του        Σωματείου και να  εργάζονται, για την να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς.

Επιπλέον τα τακτικά μέλη του Σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του Σωματείου α) εφάπαξ ποσό για δικαίωμα εγγραφής το οποίο ανέρχεται σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ για δικαίωμα εγγραφής, β) την ετήσια συνδρομή τους που ανέρχεται σε ενενήντα (90) ΕΥΡΩ και γ) κάθε έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται υποχρεωτικά με  απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης. Το ύψος των εισφορών καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 80

Κάθε μέλος δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρήσει και  διαγράφεται  από το μητρώο μελών του Σωματείου, ύστερα από έγγραφη αίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία υποβάλλεται πριν την ημερομηνία αποχώρησής του. Το μέλος που αποχωρεί ευθύνεται για την καταβολή της  εισφοράς  του μέχρι την ημέρα της αποχώρησής του.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 9ο

Κάθε μέλος, που διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα και ειδικότερα, η δραστηριότητά του είναι ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου  ή  αρνείται ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Σωματείου, ή η διαγωγή του είναι αναξιοπρεπής ή δεν έχει  το  απαιτούμενο ήθος στις σχέσεις του με τα λοιπά μέλη του σωματείου, ή καθυστερεί αδικαιολόγητα την συνδρομή του πάνω από δύο (2) χρόνια, ή τέλος χωρίς να συντρέχει   λόγος  ανωτέρας  βίας  δεν πήρε   μέρος σε  δύο (2)  συνεχόμενες -τακτικές   Γενικές    Συνελεύσεις,     υποβάλλεται    στις    παρακάτω   πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης του:

α) γραπτή επίπληξη

β) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο και γ) οριστική αποβολή – διαγραφή.

Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 115 του όλου αριθμού των μελών του Σωματεfου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται έγγραφα δέκα (10) μέρες πριν στο Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Για την επιβολή της ποινής απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη κλήση του πειθαρχικώς εγκαλούμενου σε απολογία από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της κλήσεως και αν ακόμη ο πειθαρχικώς διωκόμενος αρνηθεί να απολογηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην εξέταση της υποθέσεως στην πρώτη μετά την εκπνοή της προθεσμίας απολογίας συνεδρίασή του, την εισήγησή του δε η οποία πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.

Κατά της εισήγησης επί της πειθαρχικής ποινής που γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκηθεί, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής εισήγησης στον ενδιαφερόμενο, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης που κατατίθεται στον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός από την κατάθεση της εισήγησης αποφαίνεται αμετάκλητα επί της πειθαρχικής διώξεως του μέλους με μυστική ψηφοφορία, ύστερα από ακρόαση του προσφεύγοντα. Στην σχετική ψηφοφορία δεν λαμβάνει μέρος ο προσφεύγων. Το υπό κατηγορία μέλος οφείλει ν’ απολογηθεί στη Γενική Συνέλευση. Αν δεν παρουσιαστεί, η  ποινή επιβάλλεται και χωρίς απολογία.

Κατά αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης που επιβάλλουν την ποινή της οριστικής αποβολής το ενδιαφερόμενο μέλος έχει τα δικαιώματα που του παρέχουν οι σχετικοί νόμοι.

Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία.

Επίσης διαγράφεται κάθε μέλος, επειδή μεταβάλλει επάγγελμα ή συνταξιοδοτείται.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 100

Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι οι τακτικές εισφορές των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής.

Οι τακτικοί πόροι μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι τόκοι και γενικά κάθε πρόσοδος από τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, κάθε είδους δωρεές, κληροδοτήματα, οι εισπράξεις από τυχόν εκδηλώσεις που οργανώνει το Σωματείο και κάθε άλλος νόμιμος πόρος. Απαγορεύονται οι δωρεές υπό όρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να διαχειρίζεται επωφελώς – τους πόρους του Σωματείου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε χρόνο το ποσό πέραν του οποίου τα διαθέσιμα κεφάλαια κατατίθενται σε Τράπεζα, όπως και το ποσό πέραν του οποίου απαιτΈίται για την είσπραξή του από την Τράπεζα ειδική εξουσιοδότηση από μέρους του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα από κοινού.

Ακίνητη περιουσία αποκτιέται από το Σωματείο ή μεταβιβάζεται από αυτό μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 110

Όργανα Διοίκησης του Σωματείου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Όλοι οι σκοποί του Σωματείου προωθούνται και υλοποιούνται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση και του Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να συγκροτούν επιτροπές που θα ενεργούν κατ’ εντολή και υπό τον έλεγχό τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 120

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασfζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου.

Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει:

α) Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, β) Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, δ) Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, ε) Να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου, στ) Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ζ) Να αποφασίζει για την επιλογή της ομοσπονδίας ή των ομοσπονδιών στις οποίες το Σωματείο θα είναι μέλος και να εκλέγει τους αντιπροσώπους του Σωματείου σε αυτές.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ

Άρθρο 130

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες.

Η Τακτική Συνέλευση συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μία φορά τον χρόνο εντός του πρώτου τριμήνου του έτους. Αντικείμενο αυτής της τακτικής Γ.Σ. ανεξάρτητα από τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: α) Η συνοπτική έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το λήξαν έτος, β) Ο ισολογισμός γ) Η υποβολή έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, δ) Ο Προϋπολογισμός για την επόμενη χρήση. Τακτική Γενική συνέλευση συνέρχεται δεύτερη φορά τον ίδιο χρόνο  και συγκεκριμένα εντός των μηνών Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου κάθε τρία χρόνια με θέματα μόνο την εκλογή νέου Δ.Σ.  και Εξελεγκτικής Επιτροπής και την εκλογή αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις, όταν λήγει η θητεία των υφισταμενων.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί οποτεδήποτε θεωρήσει αυτό σκόπιμο το Δ.Σ. ή αρκεί να το ζητήσει το ένα πέμπτο (115) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του ΣυΜόγου με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., όπου θα αναφέρεται και το θέμα της συζήτησης ή μετά από γραπτή αίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για θέματα της αρμοδιότητάς της. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση που αναρτάται σε εμφανή σημεία στα γραφεία του Συλλόγου. Η πρόσκληση για την Γ.Σ. γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και υπογράφεται και από τον Γραμματέα με φροντίδα του οποίου αναρτάται όπως ορίζεται παραπάνω δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση αναφέρει το είδος της Γενικής Συνέλευσης (τακτική ή έκτακτη), τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ.

Πριν από κάθε συνεδρίαση η Γ.Σ. εκλέγει από τα μέλη της με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα της. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν δεν παρευρίσκονται σ’ αυτές το μισό (112) συν ένας από το σύνολο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Αν δεν  υπάρχει απαρτία στην πρώτη αυτή Συνέλευση συγκαλείται και νέα σε διάστημα οκτώ (8) το πολύ ημερών από την ματαίωση της πρώτης με τα ίδια θέματα. Η δεύτερη Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όποιος κι αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

Η Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μετά από αίτηση του Δ.Σ. ή του 1/5 των μελών έχει την δυνατότητα να αποφασίσει για την τροποποίηση του καταστατικού ή για την διάλυση του σωματείου, εφ’ όσον θα έχει απαρτία τριών πέμπτων (315) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία γίνεται δεύτερη Γεν. Συνέλευση μετά από επτά (7) ημέρες και έχει απαρτία αν παρευρίσκονται το 112 των μελών, οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, δεν γίνεται τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του σωματείου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία δι’ ονομαστικής κλήσεως, αν δε η αποδοχή είναι εμφανής και δι ανατάσεως της χειρός εφ’ όσον κανείς δεν έχει αντίρρηση. Ειδικά όμως, οι αποφάσεις που αφορούν: α) αρχαιρεσίες, β) ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και ζητήματα προσωπικά, γ) έγκριση λογοδοσίας, δ) απεργία, ε) επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης, λαμβάνονται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.

ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο 140

Η δεύτερη εντός του ίδιου έτους Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία γίνεται κάθε τρία (3) έτη εκλέγει ταυτόχρονα:

α) Επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο

β) Τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, και

γ) Τους αντιπροσώπους του Σωματείου στην ομοσπονδfα ή ομοσπονδίες που είναι μέλος. Ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι ανάλογος με τα μέλη που ψήφισαν σε συνδυασμό με το μέτρο που ορίζεται στο καταστατικό των ομοσπονδιών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Γ.Σ. εκλέγει από τα μέλη της με φανερή ψηφοφορία τρία (3) μέλη σαν Εφορευτική Επιτροπή (Πρόεδρο, ο οποίος δύναται να είναι και δικαστικός ορισθείς από το Πρωτοδικείο Κοζάνης,

Αντιπρόεδρο και Γραμματέα) τα οποία είναι υπεύθυνα για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει του υποψηφίους, διεξάγει τις αρχαιρεσίες, κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις, προβαίνει στην διαλογή των ψηφοδελτίων, και συντάσσει τα πρακτικά διαλογής και ανακήρυξης των επιτυχόντων, τακτικών και αναπληρωματικών.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Δ.Σ. το βραδύτερο δύο (2) ώρες πριν από την ώρα των αρχαιρεσιών. Η προθεσμία αυτή δεν τηρείται σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλεγομένων προσαυξημένου κατά το ένα δεύτερο (1/2). Το αυτό μέλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ταυτόχρονα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.

Το Δ.Σ. έχοντας ελέγξει ότι οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας, φροντίζει για την εκτύπωση ομοιόμορφων ψηφοδελτίων. Τα ψηφοδέλτια είναι ενιαία για τους υποψηφίους για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και για τους Αντιπροσώπους. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο είναι δυνατό να περιέχονται οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. χωριστά όμως για κάθε κατηγορία υποψηφίων. Οι Αντιπρόσωποι εκλέγονται πάντοτε με χωριστό ψηφοδέλτιο. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά.

Πριν αρχίσει η ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια, αντίγραφο του Καταστατικού και του Μητρώου Μελών του Συλλόγου καθώς και κάθε απαραίτητο υλικό για την διεξαγωγή των εκλογών. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει και αυτή ότι οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας καθώς και κάθε άλλο ζήτημα και βγάζει ενιαίο πίνακα υποψηφίων στην αίθουσα της συνεδρίασης χωριστά για Δ.Σ. την Ε.Ε. και τους Αντιπροσώπους. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφισάντων στο οποίο καταχωρείται το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή του.

Στη συνέχεια αρχίζει μυστική ψηφοφορία, στην οποία κάθε εκλογέας προσκομίζοντας δημόσιο έγγραφο δηλωτικό της ταυτότητάς του, έχει δικαίωμα να ψηφίσει για το Δ.Σ. μέχρι επτά (7) υποψηφίους και μέχρι τρεις (3) για την Ε.Ε. χωριστά.

Τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι σε ψήφους και για την Ε.Ε. οι τρεις (3) πρώτοι σε ψήφους. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι και μέχρι των _αριθμό των τακτικών, κατά σειρά επιτυχίας ορίζονται ως αναπληρωματικοί. Ο αριθμός των εκλεγομένων τακτικών Αντιπροσώπων είναι ανάλογος με τον αριθμό των μελών του Συλλόγου που ψήφισαν σε συνδυασμό με το μέτρο που ορίζεται στο καταστατικό των ομοσπονδιών. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι Αντιπρόσωποι και μέχρι των αριθμό των τακτικών, κατά σειρά επιτυχίας ορίζονται ως αναπληρωματικοί.

Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 150

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε τρία (3) έτη από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Δ.Σ. που συγκαλείται εντός οκταημέρου (8) από τον σύμβουλο που πλειοψήφησε  και υπό την προεδρία του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα και τον Ταμία. Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει την 1η ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από αυτόν που διενεργήθηκαν οι εκλογές και λήγει την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου μήνα του τρίτου χρόνου.

Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο.

Όσοι διοικούν το Σύλλογο είναι μετακλητοί και υπεύθυνοι  προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τον Νόμο. Η ιδιότητα του Προέδρου του Αντιπροέδρου του Γ. Γραμματέα και του Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ούτε να μετέχουν στο Συμβούλιο πρόσωπα που συνδέονται με συγγένεια μέχρι του δευτέρου βαθμού ή είναι σύζυγοι.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. στις οποίες δεν παρέστησαν  ή  παραστάντες διαφώνησαν.

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 160

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, που αναφέρει και τα θέματα της  ημερήσιας διάταξης  και  έκτακτα  όποτε  κρίνει  ο Πρόεδρος ότι παρίσταται ανάγκη ή το ζητήσουν έγγραφα τέσσερις (4) τουλάχιστον σύμβουλοι αναφέροντας  στην  αίτησή  τους και  τα  προς συζήτηση  θέματα. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό συγκαλείται από τους αιτούντες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά σε ειδικό βιβλίο αριθμημένο και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Άρθρο 170

Σε περίπτωση που κενωθεί θέση του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της θητείας του, και μέχρι του αριθμού των τεσσάρων (4) μελών συμπληρώνεται για το υπόλοιπο της θητεία του από τον αμέσως επιλαχόντα υποψήφιο.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε (5) συνεχείς  συνεδριάσεις αυτού μπορεί να εκπέσει από το αξίωμά του και να αντικατασταθεί κατά τα παραπάνω οριζόμενα, με απόφαση της πλειοψηφίας των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. Εξάλλου τα μέλη του Δ.Σ. παύονται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 94 Α.Κ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 180

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, φροντίζει για την επiτευξη των σκοπών του Σωματείου, διαχειρίζεται την περιουσία, πλην της ακίνητης περιουσίας που η διαχείρισή της ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και τα εν γένει οικονομικά συμφέροντα του, εποπτεύει και ελέγχει την λειτουργία του. Μπορεί να αναθέτει σε μέλη του την ειδικότερη επιμέλεια ορισμένων τομέων και να συγκροτεί επιτροπές δουλειάς. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της χρονιάς και τους υποβάλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Μεριμνά για την εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Τέλος το Δ.Σ. έχει κάθε αρμοδιότητα για αναγκαίες πράξεις διαχειρίσεως των οποίων η ενέργεια δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο του Σωματείου και δεν απαγορεύεται από τον νόμο και το καταστατικό.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 190

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί το Συμβούλιο σε συνεδρίαση, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις, τηρεί την τάξη και ευπρέπεια, και υποβάλει σ’ αυτές τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, σε όλες τις σχέσεις γενικά του Σωματείου, σε δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις..

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους του

Σωματείου, επάγει και αντεπάγει, δέχεται και δίνει όρκους που επιβάλλονται στο Σωματείο, συνάπτει έγγραφες ή προφορικές συμβάσεις..

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παίρνει κάθε εξασφαλιστικό μέτρο για τα συμφέροντα του Σωματείου ακόμη και χωρίς απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. αν από καθυστέρηση κινδυνεύουν τα συμφέροντα του Σωματείου. Οι ενέργειες όμως αυτές του Προέδρου του Δ.Σ. υποβάλλονται στην συνέχεια προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

——0 Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα

έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα, και αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει αυτά ο ίδιος.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 200

Ο Γενικός Γραμματέας φυλάγει το Αρχείο του Σωματείου, τηρεί την αλληλογραφία, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα σχετικά έγγραφα, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. . και των Γ.Σ., τηρεί τα βιβλία των πρακτικών και των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, φυλάγει την σφραγίδα, τηρεί τα βιβλία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., τηρεί το Μητρώο των Μελών του Σωματείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Άρθρο 210

 

Ο Ταμίας τηρεί αναλυτικό βιβλίο εσόδων – εξόδων. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή τόσο αυτού όσο και του Προέδρου του Δ.Σ. Ενεργεί πληρωμές μετά από εντάλματα που έχουν   εγκριθεί και  υπογραφεί  από  τον  Πρόεδρο  και από

τον ίδιο. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναφέρεται πάντοτες και ο αριθμός της απόφασης του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η  σχετική  δαπάνη. Έχει ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία  της διαχείρισης. Υποβάλλει κάθε δίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορά που δεί)(νει την κατάσταση της περιουσίας του σωματείου καθώς και κατάσταση ταμειακής κίνησης η οποία πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και  τα  έξοδα

με τα σχετικά παραστατικά.

Ο Ταμίας δεν μπορεί να κρατάει χρήματα περισσότερα από όσα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

Χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από το παραπάνω ποσόν τα καταθέτει στο όνομα του σωματείου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες. Οι αναλήψεις των καταθέσεων γίνονται από τον Ταμία μετά από έγγραφη εντολή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα στον Γραμματέα κατάσταση των ταμειακά

τακτοποιημένων μελών.

Όταν απουσιάζει ο Ταμίας τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

 

 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 220

Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. (αν συμφωνούν ή όχι με τις διατάξεις του Νόμου, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ.). Έχει δικαίωμα να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα του σωματείου και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου ταμείου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή όπως και το Δ.Σ. έχει θητεία τριετή και εκλέγεται από την ίδια Γ.Σ. και με το ίδιο εκλογικό σύστημα. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της, τηρεί δε βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων και των ελέγχων που

 

Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για την διαχείριση του Δ.Σ. που υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση. Αντίγραφο της έκθεσης χορηγείται υποχρεωτικά στο Δ.Σ. μία εβδομάδα προ της ανωτέρω Γ.Σ.

Έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου όταν θεωρεί ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος.

ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο230

Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία σύμφωνα με το Ν 171211987, που αριθμούνται και θεωρούνται από τον κ. Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας. Δηλαδή: α) Βιβλίο Μητρώου Μελών, β) Βιβλίο  Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής, ε) Βιβλίο Ταμείου, στ), Πρωτόκολλο  Εισερχομένων  και Εξερχόμενων Εγγράφων, η) Διπλότυπες Αποδείξεις Εισπράξεων και θ) Διπλότυπα Εντάλματα Πληρωμής.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο24ο

Το Σωματείο διαλύεται αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση του σκοπού του ή τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από τα δέκα. Στην περίπτωση αυτή τηρούνται όσα αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσής του περιέρχεται στο Εργαστήρι για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες της πόλης της Κοζάνης.

Για την απόφαση μεταβολής του σκοπού του Σωματείου απαιτείται η απόφαση Γ.Σ. με αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 6.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο250

Κάθε ζήτημα που έχει σχέση με το σκοπό του Σωματείου και δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Α.Κ. και τις διατάξεις περί Σωματείων που ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο260

Το Σωματείο μπορεί να συνεργάζεται με κάθε άλλη οργάνωση ή Σωματείο, εφ’ όσον η συνεργασία αυτή θα εξυπηρετεί τους σκοπούς του Σωματείου.

 

Άρθρο270

 

 

Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει κυκλικά με κεφαλαία γράμματα τις λέξεις «ΕΦΕΕ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ» στο μέσο δε φέρει το σήμα του σωματείου··ήτοι τ9 κωδωνοστάσιο της εκκλησίας του Αγίου  Νικολάου  της  Κοζάνης .ιωι _ακριβwς;από  κάτωeτο  έτος  ιδρύσεως  του Σωματείου.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα απαιτούμενα πεδία είναι επισημασμένα *