Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 4ου τριμήνου (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου)

Details
Date:

31 Μαρτίου

Time:

10:00 πμ - 11:00 μμ

Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 4ου τριμήνου (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου) =0D=0A=Υποκείμενοι στο φόροΥπόκεινται στο φόρο ασφαλίστρων:=0D=0A=α. Οι ημεδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις.=0D=0A= Αναφορικά με τη νομική μορφή της ασφαλιστικής επιχείρησης, επισημαίνεται ότι, όπως είχε γίνει δεκτό τόσο διοικητικά όσο και από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε φόρο κύκλου εργασιών υπάγεται κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από τη μορφή της, εφόσον ασκεί ασφαλιστικές εργασίες και αποκτά έσοδα από ασφάλιστρα, επομένως οι υπόχρεοι σε απόδοση Φ.Κ.Ε. εξακολουθούν να αποτελούν υπόχρεους σε φόρο ασφαλίστρων. Για παράδειγμα τα αλληλοβοηθητικά και αλληλοασφαλιστικά ταμεία συνεταιρισμών υποχρεούνται σε απόδοση Φ.Κ.Ε. επί των ασφαλίστρων (εισφορών) που εισπράττουν από τα μέλη τους (Απόφ. ΣτΕ 362/1976) οπότε εξακολουθούν να υποχρεούνται σε απόδοση φόρου ασφαλίστρων. =0D=0A=  =0D=0A= β. Οι αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλληλέγγυα οι φορολογικοί αντιπρόσωποι αυτών. =0D=0A= Επισημαίνεται ότι σε φόρο ασφαλίστρων υπόκεινται και τα εγκατεστημένα υποκαταστήματα στην Ελλάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα εκτός Ελλάδος.=0D=0A= Υπενθυμίζεται ότι, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 42 ζ του ν.δ. 400/70, όπως ισχύει, κάθε ασφαλιστική επιχείρηση, που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), εφόσον συνάπτει ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν κινδύνους ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, δηλαδή χωρίς υποχρέωση ίδρυσης στην Ελλάδα υποκαταστήματος ή πρακτορείου, για τα ασφάλιστρα των οποίων εφαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία, υποχρεούται να διορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, ο οποίος έχει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές επιχειρήσεις (Σχετ. Εγκύκλιος 1015344/235/Τ.& Ε.Φ./ΠΟΛ.1049/5.2.1997).=0D=0A=Για την απόδοση του φόρου ασφαλίστρων και γενικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την επιβολή του φόρου αυτού στα ασφάλιστρα στην προαναφερόμενη περίπτωση εξακολουθεί να ευθύνεται αλληλεγγύως και η ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. (εντολέας) και ο φορολογικός αντιπρόσωπος.=0D=0A=  =0D=0A=γ. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εισπράττουν ασφάλιστρα παροχής οδικής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος οδικού οχήματος είτε με τη μορφή συνδρομής είτε εκτάκτως.=0D=0A= Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι, η υπαγωγή στο φόρο των ασφαλίστρων της παροχής οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης ή γενικά ατυχήματος οδικού οχήματος γίνεται γιατί όπως έχει δεχθεί το ΔΕΚ μια εργασία χαρακτηρίζεται ως ασφαλιστική, αν από τη φύση της και τις συνθήκες τις οποίες παρέχεται συνιστά ασφαλιστική εργασία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή ή την ιδιότητα του φορέα που την παρέχει και με βάση την ανωτέρω ερμηνεία η παροχή οδικής βοήθειας συνιστά ασφαλιστική εργασία και ως εκ τούτου απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. και υπάγεται πλέον στο Φόρο Ασφαλίστρων με τις κοινοποιούμενες διατάξεις. =0D=0A=  =0D=0A= Χρόνος υποβολής της δήλωσηςΗ υποβολή της δήλωσης από τους υπόχρεους γίνεται στα έντυπα των δηλώσεων που ορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1093729/703/Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ.1125/24.10.2006 με την οποία καθορίζεται και η πράξη προσδιορισμού του φόρου ασφαλίστρων και το πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.=0D=0A= Η δήλωση απόδοσης του φόρου ασφαλίστρων υποβάλλεται τρεις μήνες μετά τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου δηλαδή:για το Α’ τρίμηνο (Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου) η καταβολή θα γίνει εντός του Ιουνίου. =0D=0A= για το Β’ τρίμηνο (Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου) η καταβολή θα γίνει εντός του Σεπτεμβρίου.=0D=0A= για το Γ’ τρίμηνο (Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου) η καταβολή θα γίνει εντός του Δεκεμβρίου.=0D=0A= για το Δ’ τρίμηνο (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου) η καταβολή θα γίνει εντός του Μαρτίου του επομένου έτους.=0D=0A=  =0D=0A= Διευκρινίζεται ότι η απόδοση του τέλους χαρτοσήμου επί των ασφαλίστρων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1β του αρθ. 30 του Π.Δ. 99/1977 (Κ.Φ.Σ). όπως αυτές ισχύουν και έχουν διατηρηθεί σε ισχύ με το άρθρο 39 παρ.10 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). Δηλαδή, η απόδοση του τέλους χαρτοσήμου γίνεται μέχρι την 20η των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Αυγούστου, Νοεμβρίου για το προηγούμενο αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο. =0D=0A==0D=0A=Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις: Δυνατότηταυποβολής αρχικών εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων δηλώσεων από το 2010 και

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα απαιτούμενα πεδία είναι επισημασμένα *